Les presents bases tenen per objecte la regulació de les subvencions municipals, en règim de concurrència competitiva, en el període 2022-2024, dins del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural en l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana i Rural del nucli urbà de Benlloc, així declarada per la Generalitat, en data 21 de setembre de 2021 en
el marc del Pla Estatal d’habitatge 2018-2021.

 

Àmbit d’aplicació:

 

Les ajudes regulades en les presents bases aniran destinades a finançar les despeses de conservació i rehabilitació d’habitatges i edificis d’ús residencial situats en l’àmbit de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana i Rural de Benlloc, concretament els immobles que donen als vials:

  • Calle Verge de l’Adjutori 11, 16 y 81, Colon 4, Doctor Mateu 4 y 10, Enmig 11, 12 y 16,
    del Forn 1, 19 y 31, Major 18 y 24, Pare Corbato 5, Portal 26, Remuro, 35, Pla Sant Antoni, 10, Sant
    Pere 10, Sant Ramón 23 y Sants Martirs 16
  • Carrer de l’Aigua, no 5 y 7
  • Carrer del Treball y Carrer Fondo

DOCUMENTS PER A LA SOL·LICITUD:

SOL·LICITUD AJUDES

DECLARACIÓ RESPONSABLE

MODEL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

RESUMEN ACTUACIONS

 

Termini, presentació de sol·licituds i documentació:

Un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. (Un mes a comptar des del 21 d’octubre de 2022).

 

Tags: ,