L’Ajuntament de Benlloch ha obtingut un Taller d’Ocupació per part del SERVEF, amb un pressupost d’aproximadament 150.000,00 euros. Els beneficiaris del Taller seran 16 persones desocupades distribuïdes en dos mòduls, un dedicat al disseny multimèdia i l’altre a l’animació sociocultural. El taller començarà durant el mes de desembre i té una durada de 6 mesos.

Informació específica i convocatòria del Taller VICULTOUR.

Els Tallers d’Ocupació es configuren com a programes mixtos d’ocupació i formació, que promoguts per entitats locals tenen com a objectiu incrementar l’ocupabilitat dels/les desocupats/es de com mínim vint-i-cinc o més anys, amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral, combinant la formació amb l’ocupació, per mitjà de la realització d’accions formatives en alternança amb la realització d’obres o la prestació de servicis d’utilitat pública o interés social. Són programes cofinançats per la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, a l’empara de la Convocatòria d’este programa per mitjà de l’Orde de 41/2014 de 30 de desembre, per la qual es regula el programa de Tallers d’Ocupació per a l’exercici 2015.

La duració dels Tallers d’Ocupació és de sis a nou mesos, segons la formació siga amb certificat de professionalitat o sense certificat. A l’alumnat se’ls contracta per l’entitat municipal per mitjà d’un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent en cada moment, incloses les parts proporcionals de les dos pagues extres.

Per a accedir a la selecció com a alumnat: els interessats han de sol·licitar en el seu centre servef la formació específica de les especialitats sol·licitades. El col·lectiu a què es dirigix els tallers d’ocupació és el de desempleats, majors de 25 anys.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris: les dones, en especial les víctimes de violència de gènere, les persones amb incapacitat, les persones en situació o risc d’exclusió social, les persones majors de 55 anys, les persones amb baixa qualificació i les persones en desocupació de llarga duració (Art 4.2 Orde 41/2014 de 30 de desembre)

 

Tags: , , , , , , ,