La pressió dels alcaldes i de les alcaldesses dels municipis del consorci zonal I de Residus Sòlids Urbans ha aconseguit introduir una modificació important en la taxa que estan obligats a pagar els propietaris de magatzems “bodegues”. Aquesta taxa baixa a menys de la meitat de cara a 2018. També es contempla l’excempció a certs tipus de locals que fins ara sí pagaven.

La decisió es va prendre el passat dia 21 de desembre en la junta de govern del Consorci. L’Ordenança del 2018 reduirà la quota del “epígraf 1.b. locals sense ús específic “respecte a l’aplicada amb anterioritat, passant a pagar una quota de 0,40 de la taxa (31,62 €) enfront de la quota actualment en vigor de 0,85 (66,46 €). Així mateix, inclou un supòsit de no subjecció per a aquelles unitats constructives que tinguen la consideració de pallers, casetes de reg, porxos, terrasses, trasters, casetes d’eines, corrals o similars no tindran naturalesa de locals (menors de 40 metres), quan el seu ús en cadastre sigui el de magatzem.

 

Tags: , , ,