AJUDES A LA COMPRA D’HABITATGES PER A JOVES EN MUNICIPIS XICOTETS I/O EN RISC DE DESPOBLAMENT

📆Des del 28 de juny fins al 30 de setembre de 2021, tots dos inclusivament.
👱‍♀️👱Menors de 35 anys, amb escassos mitjans econòmics
Requisits:

1.Tindre menys de 35 anys en el moment de sol·licitar l’ajuda, havent de concórrer aquest requisit en tots els compradors de l’habitatge, si foren varis.2. Posseir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa. En el cas dels estrangers no comunitaris hauran de tindre residència legal a Espanya.

3. Estar en condicions de subscriure un contracte públic o privat d’adquisició d’habitatge.
4. Tindre uns ingressos iguals o inferiors a 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). Aquest llindar serà de 4 vegades l’IPREM quan es tracte de persones amb diversitat funcional o si la persona sol·licitant forma part d’una família nombrosa que depenga d’ella; i de 5 vegades IPREM quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial o de persones sol·licitants amb discapacitat d’algun dels següents tipus:
a) persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %.
b) persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %.

5. Acreditar uns ingressos equivalents com a mínim a 0,3 vegades l’IPREM.

6. Que l’habitatge a adquirir vaja a constituir la residència habitual i permanent de la persona o persones beneficiàries per un termini mínim de 5 anys des de la data de la seua adquisició, havent de ser ocupada en el termini màxim de 3 mesos des del seu lliurament per la persona o entitat venedora.

7.Que el preu d’adquisició de l’habitatge, sense les despeses i tributs inherents a l’adquisició, siga igual o inferior a 100.000 €.

8. Que l’adquisició de l’habitatge estiga subscrita durant el període comprés entre 1 any anterior a la data de la convocatòria fins a l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds i el contracte de compravenda de les quals es trobe arracada de formalitzar en el moment de sol·licitud de l’ajuda.

9. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com trobar-se al corrent en el pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions públiques.

10. No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies que determina l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

11. No podrà concedir-se l’ajuda quan la persona sol·licitant ostente la propietat o l’usdefruit d’algun habitatge a Espanya. S’exceptuaran d’aquest requisit els qui sent titulars d’un habitatge acrediten la no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, o no puguen habitar la mateixa per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat o quan l’habitatge resulte inaccessible per raó de discapacitat del titular o algun membre de la unitat familiar que es trobe en situació de dependència respecte d’ella.

12. No tindre parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d’afinitat amb la persona venedora de l’habitatge.

13No ser persona sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a part
venedora.

Quin és l’import de l’ajuda?: Fins al 20% del preu de compra de l’habitatge sense annexos ni despeses i tributs inherents a l’adquisició amb el límit de 10.800 € per habitatge.

➕📲Més informació: https://habitatge.gva.es/…/ajudes-compra…/o-despoblament

 

Tags: , , ,